คอนกรีตประเภทใด สามารถทนต่อการกัดกร่อนของกรดได้ (Acid Attack)

ในปัจจุบัน ไม่มีคอนกรีตชนิดไหนสามารถต้านท้านการกัดกร่อนโดยกรดได้ เนื่องจาก…

การกัดกร่อนโดยกรด (Acid Attack)

การกัดกร่อนโดยกรด คอนกรีตจะเกิดความเสียหายในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรด โดยของเหลวที่มี pH ต่ำกว่า 6.5 และหาก pH ต่ำกว่า 4.5 ก็จะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงมาก ตัวอย่างของกรดที่สามารถกัดกร่อนคอนกรีตอย่างรุนแรงคือ กรด Carbonic, Hydrochloric, Hydrofluoric, Nitric, Phosphoric, Acetic, Citric, Formic, Humic, Lactic และ Tannic

การกัดกร่อนคอนกรีต Acid Attack คอนกรีตผสมเสร็จ

ซึ่งจากส่วนหนึ่งของการทดลองในห้องปฎิบัติการของ CPAC ได้ทำการทดลองโดยการหล่อคอนกรีตส่วนผสมต่างๆ แล้วนำไปแช่กรด Acetic เข้มข้น มีค่า pH ประมาณ 3.0 ทำการแช่กรดนาน 6 เดือน พบว่าคอนกรีตมีความเสียหายทางกายภาพอย่างชัดเจน จึงตอบคำถามข้อนี้ได้เป็นอย่างดีว่า ในขณะนี้ยังไม่มีคอนกรีตชนิดใดที่สามารถต้านทานการกัดกร่อนของกรดได้ โดยที่ไม่เกิดความเสียหายกับคอนกรีตเลย จะมีก็เพียงแต่คอนกรีตที่สามารถยืดอายุของคอนกรีตที่ต้องสัมผัสกับกรดให้ยาวนานยิ่งขึ้นจากเดิมเท่านั้น อ่านเพิ่มเติม