การเทพื้นคอนกรีตทับพื้นซีเมนต์เก่าภายในบ้าน

การเทคอนกรีตผสมเสร็จทับพื้นคอนกรีตซีเมนต์เดิม ภายในบ้าน

การเทคอนกรีตผสมเสร็จ หรือ การเทพื้นคอนกรีต พื้นซีเมนต์ ที่ต้องการเทพื้นบ้านใหม่หรือเททับพื้นซีเมนต์ที่ชำรุด แตก หรือพื้นที่อาจจะอยู่ในระดับที่ต่ำเกินไป และต้องการยกระดับพื้นที่จะเทใหม่ให้สูงขึ้นอีก แต่การที่จะเทปูนทรายหรือเทคอนกรีตทับผิวเก่าเลยทันทีนั้น อาจทำให้คอนกรีตที่เทไปใหม่นั้นจะหลุดออกมาภายหลังหรือไม่จำพื้นผิว จึงทำให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าดำเนินการต่อ แต่จริงๆแล้วการเทคอนกรีตทับพื้นผิวเดิมนั้นไม่หน้ากลัวขนาดนั้น

concrete การเทพื้นคอนกรีตับพื้นคอนกรีตซีเมนต์เดิม

สำหรับการที่จะเทพื้นคอนกรีตใหม่ทับลงไปนั้น ควรเตรียมพื้นเก่าให้สามารถประสานกันกับพื้นที่เทไปใหม่ได้เสียก่อน โดยใช้เครื่องมือที่มีความคม เช่น สกัด ชะแลง ขวานหรือหัวค้อนเก่า ๆ กระทุ้งหรือสกัดผิวพื้นเก่าให้ผิวแตกออก หรือเป็นหลุมเล็กบ้างใหญ่บ้าง ห่างกันประมาณ 5-10 เซนติเมตร ตลอดทั้งหน้าของพื้นเก่า แม้ว่าหน้าของพื้นจะมีส่วนแตกก็ให้ปรับด้วยการถมทรายและกระทุ้งให้แน่นเสียก่อนได้ อ่านเพิ่มเติม

ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งานคอนกรีต

ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งานคอนกรีต

1. ผู้ซื้อสินค้าจะต้องจัดเส้นทาง เพื่อใช้ในการขนส่งคอนกรีตให้อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้สะดวก

2.ควรเทคอนกรีตลงแบบภายในเวลา 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลารถผสมคอนกรีตออกจากโรงงาน

3.คุณภาพของคอนกรีตในโครงสร้างที่แข็งตัวแล้ว จะขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานคอนกรีตที่ถูกต้องทุกขั้นตอน ตั้งแต่การลำเลียง วิธีการเท การอัดแน่น การแต่งผิวและการบ่ม ซึ่งควรอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และควรเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการทางวิชาชีพวิศวกรรมที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย(ว.ส.ท.),สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท),ACI,BS-EN, หรือ JIS เป็นต้น

4.ไม่เติมน้ำหรือผสมสารใดๆ เข้าไปในส่วนผสมคอนกรีตสดอีก หากผู้ซื้อเติมน้ำหรือผสมสารใดๆเพิ่มเติม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับรองคุณภาพของคอนกรีตดังกล่าว อ่านเพิ่มเติม