ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งานคอนกรีต

ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งานคอนกรีต

1. ผู้ซื้อสินค้าจะต้องจัดเส้นทาง เพื่อใช้ในการขนส่งคอนกรีตให้อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้สะดวก

2.ควรเทคอนกรีตลงแบบภายในเวลา 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลารถผสมคอนกรีตออกจากโรงงาน

3.คุณภาพของคอนกรีตในโครงสร้างที่แข็งตัวแล้ว จะขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานคอนกรีตที่ถูกต้องทุกขั้นตอน ตั้งแต่การลำเลียง วิธีการเท การอัดแน่น การแต่งผิวและการบ่ม ซึ่งควรอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และควรเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการทางวิชาชีพวิศวกรรมที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย(ว.ส.ท.),สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท),ACI,BS-EN, หรือ JIS เป็นต้น

4.ไม่เติมน้ำหรือผสมสารใดๆ เข้าไปในส่วนผสมคอนกรีตสดอีก หากผู้ซื้อเติมน้ำหรือผสมสารใดๆเพิ่มเติม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับรองคุณภาพของคอนกรีตดังกล่าว อ่านเพิ่มเติม