CPAC กรุงเทพ1 : แพล้นปูนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค รังสิต

คอนกรีตผสมเสร็จ รังสิต

ศูนย์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ซีแพค(CPAC) รังสิต ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนมิกซ์สำเร็จ ขายคอนกรีตสำเร็จ ให้บริการเทคอนกรีตผสมเสร็จ โดยรถโม่เล็กและรถโม่ใหญ่

สามารถให้บริการคอนกรีตผสมเสร็จได้ในพื้นที่โดยรอบ ศูนย์ผลิตรังสิต ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์จ่ายคอนกรีต 6 ศูนย์จ่าย ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม